zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

Stowrzyszenie "Monitoring Zabytków" z Opole skierowało na ręce Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu modyfikacje wcześniejszych pism dotyczących dwory w Miechowicach Oławskich oraz pałacu w Bełczu Wielkim.

 

 

Modyfikacja pisma z dnia 11.09.2014 r.

 

Reprezentując Stowarzyszenie „Monitoring zabytków”, niniejszym modyfikuję treść pisma dot. zabytkowego dworu w Miechowicach Oławskich, nadając mu następujące brzmienie:

 

W związku z wydaniem przez DWKZ decyzji z dnia 04.09.2013 r. nr 1361/2013, znak: WZN.5180.12.2013.MK, nakazującej przeprowadzenie prac i robót przy zabytku – dworze w Miechowicach Oławskich, gm. Wiązów, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/2434/456/W, Stowarzyszenie informuje, iż jeśli właściciel zabytku nie wykona prac i robót, o których mowa w ww. decyzji, w terminie, o którym mowa w ww. decyzji, Stowarzyszenie złoży żądanie wszczęcia egzekucji administracyjnej, polegającej na wykonaniu zastępczym robót i prac określonych w decyzji z dnia 04.09.2013 r. (art. 49 ust. 3 u.o.z. w związku z art. 127 – 135 u.p.e.a.).

 

W związku z powyższym wnoszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie przewidzianym na rok 2013/2014 na wykonanie robót i prac, o których mowa wyżej.

 

Wnoszę również, aby DWKZ miał przygotowane niezbędne dokumenty, potrzebne do wszczęcia ww. egzekucji, gdyż Stowarzyszenie będzie żądało jej wszczęcia tuż po upływie terminu określonego w decyzji z dnia 04.09.2013 r. W szczególności chodzi o przygotowanie projektu tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 26 § 1 u.p.e.a., a także projektu wniosku, o którym również mowa w tym artykule - jeśli to nie DWKZ będzie organem egzekucyjnym - tak, by dokumenty te były gotowe do podpisania i wysłania tuż po upływie terminu określonego w decyzji z dnia 04.09.2013 r., jeśli okaże się, że w terminie tym nie zostały wykonane nakazane roboty i prace.

 

Zaznaczam, że pismo niniejsze nie ma na celu zainicjowania jakiegokolwiek postępowania; stanowi jedynie informację, jakie kroki w najbliższej przyszłości Stowarzyszenie podejmie, które to kroki będą miały na celu ratowanie zabytkowego dworu. 

 

 


 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – modyfikacja wniosku z dnia 09.09.2014 r.

 

Niniejszym modyfikuję wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.09.2014 r. dotyczący dworu w Miechowicach Oławskich i zespołu pałacowo-folwarcznego w Bełczu Wielkim, nadając temu wnioskowi następujące brzmienie:

 

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c/ i lit. d/ i in.  u.d.i.p. wnoszę o udostępnienie następujących informacji:

 

1/ czy zostało zakończone postępowanie o wpis do rejestru zabytków ruchomych renesansowych, drewnianych, polichromowanych stropów znajdujących się w dworze w Miechowicach Oławskich?

               

Jeśli tak– wnoszę o udostępnienie decyzji w ww. sprawie.

 

Jeśli nie – wnoszę o udzielenie informacji, na jakim jest etapie.

 

2/ wszelkich dokumentów zawierających informacje publiczne, znajdujacych się w aktach ww. sprawy, w szczególności protokołu/notatki z oględzin stropów, ich zdjęć (zdjęcia należy udostępnić na płycie CD/DVD), opinii, ekspertyz itd.

 

3/ wszelkich dokumentów zawierających informacje publiczne, sporządzonych przez DWKZ, podległych mu pracowników oraz inne podmioty  (a którymi to dokumentami dysponuje DWKZ), wytworzonych w związku z wydaniem decyzji z dnia 04.09.2013 r. nr 1361/2013, znak: WZN.5180.12.2013.MK, nakazującej przeprowadzenie prac i robót przy zabytku – dworze w Miechowicach Oławskich, gm. Wiązów, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/2434/456/W; w szczególności: projektu budowlanego dot. robót, które miały być wykonane zgodnie z decyzją z dnia 04.09.2013 r.; decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzającej ww. projekt budowlany; protokołów/notatek sporządzanych w związku z monitorowaniem przez DWKZ lub podległych mu pracowników, czy są wykonywane roboty i prace określone w decyzji z dnia 04.09.2013 r., zdjęć robót i prac prowadzonych przy dworze, etc.

 

4/ udzielenie informacji, czy w razie wszczęcia na podstawie art. 49 ust. 3 u.o.z. w związku z art. 127 – 135 u.p.e.a. egzekucji administracyjnej, mającej na celu wyegzekwowanie obowiązku o charakterze niepieniężnym, polegającej na wykonaniu zastępczym, organem egzekucyjnym jest wojewódzki konserwator zabytków?

 

Jeśli nie – wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, do jakiego organu administracji publicznej (organu egzekucyjnego) wojewódzki konserwator zabytków musi złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej zgodnie z art. 26 § 1 u.p.e.a. w celu wyegzekwowania ww. obowiązku?

 

5/ wszelkich dokumentów zawierających informacje publiczne, będących w posiadaniu DWKZ, a związanych z przeprowadzoną kontrolą w zespole pałacowo-folwarcznym w miejscowości Bełcz-Wielki, o której to kontroli jest mowa w postanowieniu nr 418/2014 z dnia 07.04.2014 r., znak: WZN.5142.15.2014.AKZ RKP-8213-2014;

 

6/ udzielenia informacji, czy kontrola ta była prowadzona pod jakimś numerem, jeśli tak – podania tego numeru, a także imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu i adresu e-mail osoby zajmującej się tą sprawą (względnie osób, jeśli było ich więcej);

 

7/ udzielenia informacji, czy kontrola ta już się zakończyła.

 

Jeśli tak – wnoszę o przesłanie:

 

a/ ustaleń wynikających z kontroli  oraz

 

b/ zaleceń konserwatorskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 u.o.z., lub decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 2 u.o.z.

 

Jeśli nie – podanie, na jakim kontrola ta jest etapie oraz dokumentów, z których będzie wynikało, dlaczego do dnia dzisiejszego nie została ona zakończona.

 

fot. Hannibal Smoke: Emplarium