zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą remont więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz remont murów konstrukcyjnych

w dworze w Miechowicach Oławskich. Właściciel ma czas do końca 2014 roku.

 

 

DECYZJA nr 1361/2013

 

Nakaz przeprowadzenia prac i robót przy zabytku

 

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku z art. 5 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

nakazuję

 

właścicielowi dworu w miejscowości Miechowice Oławskie, gmina Wiązów, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/2434/456/W z dnia 29.10.1980 r., przeprowadzenie w dworze w Miechowicach Oławskich następujących prac konserwatorskich i robót budowlanych:

 

- remont więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachowego

- remont murów konstrukcyjnych

 

Prace i roboty wymienione w pkt 1. i pkt 2. należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2014 r.

 

Wobec czynności wykazanych w pkt 1. i pkt 2. niniejszej decyzji nadaje się na podstawie art. 108 § 1 kpa rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na konieczność ochrony zabytków, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną i naukową.

 

Egzekwowanie obowiązków następować będzie wraz z upływem terminu określonego na ich wykonanie.

 

Uzasadnienie

 

Dwór w Miechowicach Oławskich został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/2434/456/W z dnia 29.10.1980 r. Pani Małgorzata K-S jest właścicielem dworu w Miechowicach Oławskich od 2003 r. (akt notarialny z dnia 18.09.2003 r. Rep. A nr 11093/2003).

 

W trakcie kontroli przeprowadzonej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w dniu 26.04.2013 r. w dworze w Miechowicach Oławskich - stwierdzono bardzo zły stan techniczny obiektu i brak odpowiednich działań zabezpieczających przed dalszą degradacją substancji budowlanej zabytkowego dworu.

 

Dotychczasowe działania właściciela ograniczyły się do doraźnego zabezpieczenia dworu: ogrodzenia obiektu i - po zdjęciu pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej - zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi poprzez położenie folii na odsłoniętej więźbie dachowej.

 

Obecnie to prowizoryczne pokrycie istnieje we fragmentach, praktycznie cała więźba dachowa jest odsłonięta, co powoduje postępującą degradację konstrukcji dachowej tj. liczne ubytki łat, ugięcie kalenicy, zapadnięcie części połaci dachowych. Brak pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych powoduje zalewanie stropu strychu oraz wnętrz dworu, zniszczenie korony murów obwodowych i porastanie samosiewów. Całkowity brak odwodnienia powoduje zalewanie elewacji ze zniszczeniem gzymsów podokapowych, tynków a także znacznymi ubytkami cegły i kamienia oraz spoinowania, co doprowadziło do zniszczenia wystroju elewacji. Mury są nadwątlone: przy narożniku zachodnim dworu widoczne duże pęknięcie górnej części muru oraz pęknięcie ściany alkierzowej wieżyczki poniżej; także nadproże drzwi zewnętrznych jest naruszone.

 

Właściciel dworu w Miechowicach Oławskich nie wywiązuje się z obowiązku sprawowania opieki nad zabytkiem i konieczności zabezpieczenia i utrzymania zabytku w jak najlepszym stanie, wynikającego z art. 5, pkt 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Zgodnie z art. 49. ust. 1 tejże ustawy Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać decyzję nakazującą osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru (...) przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku.

 

Przeprowadzenie nakazanych niniejszą decyzją prac konserwatorskich i robót budowlanych jest niezbędne ze względu na konieczność powstrzymania postępującej destrukcji dworu i zapewnienia trwałego zachowania zabytku w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

 

Pouczenie:

 

W przypadku nie zastosowania się do nakazanych obowiązkój karne przewidziane w art. 110 ustawy z dnia 23 lipca 2003J zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późn. zm.).

 

Na prace wskazane w punktach 1. i 2. sentencji niniejszej decyzji należy uzyskać decyzję - pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie tych prac, na podstawie uzgodnionej uprzednio z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu dokumentacji projektowej.

 

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Wrocław, dnia 04.09.2013 r.