zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

Poniżej decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu umarzająca postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych pomnika upamiętniającego poległych w l wojnie światowej na terenie zamku w Radłówce. Niestety, konserwator pomnika na miejscu nie znalazł ponieważ przeszkodziły w tym... porastające zamek krzaki i samosiejki w których pomnik "utonął".

 

 

DECYZJA NR 1135/ 2013

 

Na podstawie art. 104, 105 § 1 kpa (tekst jednolity: Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r. późn. zm.) i art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

postanawiam

 

umorzyć postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych pomnika upamiętniającego poległych wl wojnie światowej, zlokalizowanego na terenie ruin zamku (dz. nr 143) w Radłówce, gm. Lwówek Śląski

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 9.07.2013 r. (l.dz. WRiD.5131.22.2013.IZS) zostało wszczęte z urzędu, na zasadzie art. 31 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych pomnika upamiętniającego poległych w I wojnie światowej, zlokalizowanego na terenie ruin zamku w Radłówce, gm. Lwówek Śląski. W toku postępowania administracyjnego, w celu potwierdzenia zasadności wpisu z urzędu, organ dokonał lustracji na terenie ruin zamku, w trakcie której nie znaleziono przedmiotowego pomnika ani żadnego fragmentu, mogącego z niego pochodzić, zarówno w obrębie ruin obiektu, jak i na terenie bezpośrednio przylegającym do otaczającej zamek fosy. Penetrację fosy, poświadczającą usytuowanie w niej pomnika, utrudniają roślinność porastająca brzegi, szczelna warstwa rzęsy pokrywająca fosę oraz wysoki poziom wody.

W ocenie organu, wobec braku jednoznacznego potwierdzenia lokalizacji obiektu wnioskowanego do wpisu ww. postępowanie stało się bezprzedmiotowe.