zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

(...)Nie było ekshumacji. Maszyny wjechały i przetoczyły się po grobach. Zrównały cmentarz z ziemią - mówi ksiądz z parafii we wsi Sobota. Władze gminy kazały tam zlikwidować cmentarz, bo "był zaniedbany".

 

Po przedwojennym cmentarzu ewangelickim w Sobocie nie ma śladu. "Zmroziło mi krew, cmentarz wyrównany. Wiem, że był zaniedbany, że niebezpieczny, bo można było przez nieuwagę wpaść do zapadniętego grobowca, ale były jeszcze fragmenty pięknych starych pomników, a czasami i całe pomniki. Teraz tego już nie ma" -napisała blogerka po wizycie we wsi. (...)

 

te szokujące wiadomości mogliśmy niedawno przeczytać w artykule: Buldożerami po nagrobkach. Skandal w Lwówku Śląskim 

 

W związku z tą skandaliczną sprawą stowarzyszenie Monitoring Zabytków z Lwówka Śląskiego skierowało szereg pism mających na celu wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych.

 

 


 

Barbara Nowak-Obelinda

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zbytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, gmina i powiat Lwówek Śląski.

 

W związku ze zniszczeniem, przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – mgr Ludwika Kaziowa, części zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o bezzwłoczne wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków, w/w obiektu. Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym   postępowaniu administracyjnym.

 

Poewangelicki cmentarz w Sobocie jest własnością Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Według dokumentacji konserwatorskiej został założony w połowie XIX wieku. Z tego okresu pochodził również najstarszy zachowany nagrobek, który wymieniony został w karcie adresowej obiektu zabytkowego. Z cmentarzem sąsiadował kościół ewangelicki, którego zachowane fragmenty dolnych partii, również zostały zniszczone w wyniku przeprowadzonych prac. Znajdujące się na powierzchni, licznie zachowane zabytkowe nagrobki i fragmenty detali architektonicznych ze zniszczonego kościoła, zostały przemieszane z gruzem            i ziemią, a następnie zepchnięte na skraj cmentarza. Dodatkowo, w wyniku przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego, zniszczone zostały niemal wszystkie nagrobki pozostające tuz pod powierzchnią ziemi.  

 


 

Wojciech Kapałczyński

Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, gmina i powiat Lwówek Śląski.

 

W związku ze zniszczeniem, przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – mgr Ludwika Kaziowa, części zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o bezzwłoczne wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zniszczenia w/w obiektu zabytkowego. Ponadto zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2, wnosimy o uznanie naszego stowarzyszenia, jako strony we wszczętym   postępowaniu administracyjnym.

 


 

Wojciech Kapałczyński

Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, gmina i powiat Lwówek Śląski.

 

W związku ze zniszczeniem, przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – mgr Ludwika Kaziowa, części zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy o przesłanie informacji na temat działań służb konserwatorskich w w/w sprawie.

 

Ponadto wnosimy o przesłanie wyjaśnień, dlaczego zabytkowy cmentarz poewangelicki  we wsi Sobota ( posiadający podstawową dokumentację konserwatorską w postaci karty adresowej obiektu zabytkowego ) nie został ujęty w Wojewódzkiej ewidencji zabytków.   

 


 

Wojciech Kapałczyński

Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, gmina i powiat Lwówek Śląski.

 

W związku ze zniszczeniem, przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – mgr Ludwika Kaziowa, części zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy o przesłanie - w dowolnej formie dogodnej dla zobowiązanego, nie generującej dodatkowych kosztów, pisma Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, zawierającego wytyczne konserwatorskie, dotyczące w/w obiektu zabytkowego. 

 


 

Wojciech Kapałczyński

Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 

Dotyczy zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, gmina i powiat Lwówek Śląski.

 

W związku ze zniszczeniem, przez Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski – mgr Ludwika Kaziowa, części zabytkowego cmentarza poewangelickiego we wsi Sobota, działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy o przesłanie - w dowolnej formie dogodnej dla zobowiązanego, nie generującej dodatkowych kosztów, karty adresowej w/w zabytku.

 


 

 

Wiele mówiący komentarz ze strony forum.gazeta.pl:

 

Petroniusz (admin) | 2013-08-01 23:01:48

 

Art. 6 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z roku 1959 mówi tak: 1. Użycie terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza na inny cel nie może nastąpić przed upływem 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu. Po upływie powyższego terminu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wydać decyzję o użyciu terenu cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli teren cmentarny stanowi lub stanowił uprzednio własność Kościoła Katolickiego lub innego kościoła albo związku wyznaniowego, wydanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel wymaga zgody właściwej władzy tego kościoła lub związku wyznaniowego.
3. Decyzję o użyciu terenu cmentarnego, będącego uprzednio cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego lub innego kościoła albo związku wyznaniowego, na inny cel wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwej władzy tego kościoła lub związku wyznaniowego co do sposobu oznaczenia i upamiętnienia terenu pocmentarnego.
4. Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie zabytków, które mogą być przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi celami publicznymi właściwy ze względu na miejsce terenu cmentarnego organ może wystąpić do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych o zwolnienie z wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2.
6. (uchylony).
7. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego szczątki zwłok znajdujące się na tym terenie powinny być przeniesione na inny cmentarz na koszt nabywcy terenu lub nowego jego użytkownika.

Za naruszenie przepisów ustawy: kara aresztu lub grzywny (art. 18).