zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

Niedawno w artykule "Zabezpieczony" kościół w Żeliszowie opisywaliśmy sprawę (nie)zabezpieczenia dachu zabytkowego kościoła w Żeliszowie. Konserwator odpowiadał na zarzuty i odmówił wszczęcia postępowania argumentując:

 

W omawianej sprawie podjęto już konkretne działania, które są zgodne z interesem społecznym - w tym wypadku wydano zalecenia pokontrolne, które mają na celu zabezpieczenie i remont cennego zabytku a właściciel obiektu podjął już czynności, aby je zrealizować.

 

W związku z tym, Stowrazyszenie "Monitoring" skierowało sprawę do prokuratury:

 


 

Lwówek Śląski 31 maja 2013 r.

 

Adam Kurzydło Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze

 

Dotyczy popełnienia przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego tj. poświadczenia nieprawdy, przez Wojciecha Kapałczyńskiego - Kierownika  Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, w wydanym Postanowieniu nr 48 / 2013 z dnia 26 lutego 2013 r., dotyczącym opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów, gmina i powiat Bolesławiec, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 669/A/05. 

 

Pismem z dnia 21 lipca 2009 roku znak MKOZ/101/07/09, wnieśliśmy do Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów.  W związku bezczynnością w/w urzędu, pismem z dnia 14 czerwca 2011 roku znak MKOZ/479/06/11 ponownie, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zażądaliśmy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów i wydania nakazu konserwatorskiego dla właściciela obiektu. W związku z ponownym brakiem odpowiedzi, pismem z dnia 27 lutego 2012 roku skierowaliśmy do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie skargę na Wojciecha Kapałczyńskiego - Kierownika  Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Postanowieniem z dnia 5 lutego 2013 roku, Generalny Konserwator Zabytków uznał naszą skargę za zasadną i wyznaczył dodatkowy termin do załatwienia sprawy. W dniu 26 lutego 2013 roku Wojciech Kapałczyński - Kierownik  Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, wydając Postanowienie nr 48 / 2013 odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu zachowania poewangelickiego kościoła we wsi Żeliszów. W uzasadnieniu wydanego postanowienia podano, że „Gmina Bolesławiec będąca właścicielem obiektu podjęła działania polegające na zamurowaniu otworów i prowizorycznym uszczelnieniu dachu”

 

Mając na uwadze fakt, że Gmina Bolesławiec nigdy nie podjęła działań w wyniku których prowizorycznie uszczelniony został dach kościoła w Żeliszowie, składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego, polegającego na poświadczeniu  nieprawdy  przez funkcjonariusza publicznego Wojciecha Kapałczyńskiego, pełniącego funkcję Kierownika Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Poświadczenie nieprawdy – przestępstwo z art. 271 Kodeksu karnego

 

art. 271 § 1. Kk „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 


 

Odpowiedź prokuratury nie zdziwi chyba nikogo:

 


 

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków" z siedzibą w Lwówku Śląskim, jako zawiadamiającego o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 30 czerwca 2013 r. pod sygnaturą akt 1 Ds 967 / 13 odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie poświadczenia nieprawdy w postanowieniu nr 48/2013 Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, tj. o czyn z art. 271 § 1 kk.


 

 

Przepychanki mogą trwać w nieskończoność, a zabytek w końcu by się rozpadł ale nadeszła dobra wiadomość:

 

 

2013.07.17 w Urzędzie Gminy Bolesławiec został podpisany akt darowizny zabytkowego kościoła z Żeliszowa, wraz z przyległym doń zabytkowym cmentarzem, na rzecz "Twojego Dziedzictwa". Od tego momentu wszelkie obowiązki wynikające z zarządzania tą perłą architektury przeszły na "Twoje Dziedzictwo". Przez ponad sześćdziesiąt lat państwo doprowadziło obiekt do niemal całkowitej ruiny. Pokażmy, że teraz, gdy obiekt znalał się w rękach obywateli, może ponownie rozkwitnąć!

Cel pierwszy i najpilniejszy - remont dachu i zabezpieczenie ścian, tj. wzmocnienie i wymiana konstrukcji więźby, oraz wymiana poszycia dachu. Dodatkowo montaż stalowych ściągów zabezpieczających ściany.

Planowane rozpoczęcie prac - jeszcze w tym roku

 

Planowane zakończenie - w roku 2014.

 

Wpłacając pieniądze na konto dedykowane kościołowi, będziesz razem z nami realizować teraz ten cel!

PL 55 2030 0045 1110 0000 0262 9270

 

twojedziedzictwo.pl