zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

W związku z aukcją XVI-wiecznych figurek aniołków pochodzących z wrocławskiej polskokatolickiej katedry Marii Magdaleny przy ulicy Szewskiej, 7 lipca 2013 r. stowarzyszenie "Monitoring Zabytków" z Lwówka Śląskiego skierowało szereg pism do instytucji państwowych które mają na celu wyjaśnienie tej bulwersującej sprawy i wstrzymanie sprzedaży zabytków, w tym do Prezesa Prokuratorii  Generalnej Skarbu Państwa, którego odpowiedź znajduje się poniżej.

 


 

Piotr Rodkiewicz 

p.o. Prezesa Prokuratorii  Generalnej Skarbu Państwa

 

Dotyczy trzech, zabytkowych  XVI-wiecznych rzeźb alabastrowych, skradzionych z katedry pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, będących w posiadaniu Tomasza Jabłońskiego, handlarza starzyzną z Wałbrzycha.

 

Działając zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy  o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198), wnosimy  o przesłanie - w dowolnej formie dogodnej dla zobowiązanego, nie generującej dodatkowych kosztów, pisma Prokuratorii Generalnej z dnia 17 października 2012 r., które wymienione zostało w Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia ( V Wydział Karny ) z dnia 16 maja 2013 r.

 


 

W odpowiedzi na Pana wnioski wyrażone w pismach z dnia 7 lipca 2013r. w przedmiocie:

 

żądania wszczęcia przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania aukcji, zabezpieczenia i restytucji trzech zabytkowych rzeźb alabastrowych pochodzących z katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu oraz wydania postanowienia o dopuszczeniu Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków" do udziału w sprawie na prawach strony,

przesłania pisma Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dnia 17.10.2012r., o którym jest mowa w postanowieniu Sadu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 16 maja 2013r.,

przesłania informacji dotyczącej działań Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa związanych z próbą odzyskania kradzionych dzieł sztuki,

 

wyjaśniam, co następuje:

 

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.) do zadań Prokuratorii Generalnej należy m.in. wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym jak również zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi i dotyczy ono spraw, w których Skarb Państwa jest stroną powodową albo pozwaną albo też uczestnikiem postępowania przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Prokuratorii Generalnej zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do zakończenia sprawy w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy, a ponadto w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym albo o stwierdzenie zasiedzenia rozpoznawanych przez sąd rejonowy jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 złotych. Do zainicjowania każdego postępowania sądowego zmierzającego do ochrony praw i interesów Skarbu Państwa niezbędny jest wniosek właściwej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa.

 

Z powyższego wynika zatem, że Prokuratoria Generalna będąc wyłącznie instytucjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem) Skarbu Państwa w toczących się sprawach sądowych nie posiada ustawowych kompetencji do wszczynania i prowadzenia postępowań administracyjnych. Nadto, w myśl art. 4 ww. ustawy, Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w postępowaniu karnym. Do zakresu działania Prokuratorii nie należy również prowadzenie jakichkolwiek czynności sprawdzających, wyjaśniających, czy też śledczych. Działania te prowadzone są na podstawie określonych ustaw przez powołane do tego organy państwowe. Z uwagi na powyższe wniosek Pana nie może odnieść zamierzonego skutku.

 

Jednocześnie, w załączeniu, przesyłam kopię żądanego przez Pana pisma z dnia 17.10.2012r., które Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu V Wydziału Karnego.

 


 

Odpowiedź wrocławskiego sądu:

 


 

W odpowiedzi na pismo Sądu z dnia 21 czerwca 2012r. uprzejmie informuję, że Prokuratoria Generalna przekazała nadesłaną dokumentację jak też wniosek - w przedmiocie rozważenia możliwości podjęcia przewidzianych prawem działań umożliwiających restytucję dowodów rzeczowych w postaci trzech putt z alabastru przedstawiających figurki aniołków do katedry Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu - do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wniosła o dokonanie analizy faktycznej i prawnej sprawy. W odpowiedzi na powyższe, właściwy materialnoprawny reprezentant Skarbu Państwa poinformował, iż wniosek o podjęcie czynności zastępstwa procesowego Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną w mniejszej sprawie należy ocenić jako niecelowy. Mając na uwadze, że do zainicjowania każdego postępowania sądowego zmierzającego do ochrony praw i interesów Skarbu Państwa, zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ( Dz.U. Nr 169, poz. 1417 z późn. zm. ), niezbędny jest wniosek właściwej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa, uprzejmie informuję, że brak takiego wniosku ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w niniejszej sprawie powoduje, iż Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nie ma kompetencji do podejmowania działań wszczynających postępowania sądowe.