zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Polish Czech English French German Italian Russian Spanish
współpraca

Kilka pism obrazujących działania stowarzyszenia "Monitoring Zabytków" z Lwówka Śl. w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego w Żeliszowie.

 


 

Warszawa, dnia 05.02.2013

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Postanowienie

 

Po rozpatrzeniu zażalenia Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków", z dnia 27.02.2012 r., na niezałatwienie w terminie przez Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu wniosku z dnia 14.06.2011 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów - działając na podstawie art. 89 pkt 1, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 162, poz.1568 ze zmianami) oraz art. 17 pkt 2, art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanawiam:

 

uznać zażalenie za uzasadnione i wyznaczyć dodatkowy termin, 30 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia, do załatwienia sprawy;

stwierdzić, że niezałatwienie sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

 

Uzasadnienie

 

Pismem z dnia 14.06.2011 r. Stowarzyszenie „Monitoring" zwróciło się do działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 Kpa, o wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów.

 

W dniu 27.02.2012 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęło zażalenie Stowarzyszenia „Monitoring" na niezałatwienie w terminie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ww. sprawy.

 

Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kpa Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Natomiast na podstawie art. 31 § 2 Kpa organ administracji publicznej orzeka o zasadności względnie bezzasadności żadania organizacji społecznej w formie postanowienia.

 

Przepis art. 37 § 1 Kpa stanowi, iż na niezałatwienie sprawy w terminie określonym wart. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Na podstawie § 2 ww. przepisu, organ wyższego stopnia, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W myśl art. 35 § 1 Kpa, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, natomiast przepis paragrafu 3 cyt. przepisu wskazuje, iż załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W przypadku każdego niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ, w myśl art. 36 § 1 Kpa, zobowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Z informacji przekazanych przez organ pierwszej instancji wynika, że w omawianej sprawie nie zostało wydane żadne z postanowień, o których mowa w art. 31 § 2 Kpa. Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu wskazał natomiast, ze w dniu 22.09.2012 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w wyniku której, w dniu 4.10.2011 r., wydał zalecenia pokontrolne, „które nakładały na właściciela obowiązek zabezpieczenia konstrukcji zabytku, przygotowania dokumentacji projektowej". W efekcie ww. zaleceń dnia 31.08.2012 r. „kierownik delegatury jeleniogórskiej WUOZ we Wrocławiu uzgodnił dokumentację projektowa przedstawiona przez Wójta Gminy Bolesławiec projekt budowlany: Remont dachu wraz z zabezpieczaniem konstrukcji ścian budynku kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów,. autorstwa Zespołu inżynierów AŁYKOW sporządzony w sierpniu 2012 r."

A zatem sprawę wniosku Stowarzyszenia „Monitoring", o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów należy uznać za niezałatwioną. . Z uwagi na fakt, iż organ konserwatorski pierwszej instancji podjął działania zmierzające do poprawy stanu zachowania przedmiotowego zabytku należy stwierdzić, że niezałatwienie przedmiotowej sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 37 § 2 Kpa.

W związku z czym przedmiotowe zażalenie należy uznać jako uzasadnione i postanowić jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne w administracyjnym toku postępowania i nie służy na nie zażalenie.

 

Strona, która uważa, że organ pierwszej instancji pozostaje w bezczynności może zgodnie z przepisem art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnieść skargę za pośrednictwem tego organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

Piotr Żuchowski

 


 

Jelenia Góra, 26 luty 2013

 

POSTANOWIENIE nr 48/2013 r.

 

Działając na podstawie art. 31 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)

 

postanawiam odmówić

 

wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Stowarzyszenia Monitoring Zabytków w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiegó we wsi Żeliszów wpisanego do rejestru zabytków 669/A/05 z dn. 12.12.05 r.

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. (data wpływu: 20.06.2011 r.) Stowarzyszenie Monitoring Zabytków wystąpiło do Kierownika delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Wojciecha Kapałczyńskiego o wszczęcie postępowania w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Zeliszów wpisanego do rejestru zabytków 669/A/05 z dn. 12.12.05 r. i dopuszczenie ww. Stowarzyszenia jako stronę w postępowaniu administracyjnym.

 

Podczas rozpatrywania wniosku ustalono, co następuje: zgodnie z art. 31 § 1 i 2 k.p.a.

 

„organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania, dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu".

 

Aby wszczęcie postępowania i dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w nim było możliwe muszą być spełnione jednocześnie oba ww warunki.

W omawianej sprawie organ zbadał zasadność wniosku stowarzyszenia Monitoring Zabytków wynikający z jego regulaminu, który został nam udostępniony i dołączono go do akt sprawy. Pkt 1 ppkt 1 Regulaminu Stowarzyszenia wymienia działalność zmierzającą do szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturalnego i kulturowego. Wynika z niego, że występowanie z wnioskiem o wszczęcie postępowania jest zgodne z celami statutowymi organizacji, czyli jedna z przesłanek wynikająca z cytowanego art 31 KPA została spełniona.

Następnie organ zbadał czy w danej sprawie występuje słuszny interes społeczny. WUOZ podjął już działania zmierzające do nałożenia na właściciela kościoła obowiązku jego zabezpieczenia oraz remontu. Dnia 22.09.2011 r przeprowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w wyniku której dnia 4 października 2011 r, wydano zalecenia pokontrolne, które polecono wykonać w

 

2 etapach. W efekcie ww. zaleceń dnia 30 sierpnia 2012r. Gmina Bolesławiec będąca właścicielem obiektu podjęła działania polegające na zamurowaniu otworów i prowizorycznym uszczelnieniu dachu i następnie wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Do wniosku dołączono projekt budowlany i ekspertyzę techniczną ścian budynku oraz więźby dachu. Dnia 31.08.2012 r. wydano decyzję DWKZ nr 926/2012 - pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku. Określono także przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac w okresie 15.04.2013 - 30.11.2013 r. Termin realizacji zaleceń jeszcze nie upłynął.

 

Analizując podjęte przez WUOZ Delegatura w Jeleniej Górze czynności stwierdzono, że mają one na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, czyli pokrywają się z celami statutowymi stowarzyszenia Monitoring Zabytków. Wszczynanie postępowania po raz drugi nie leży w interesie społecznym. W omawianej sprawie podjęto już konkretne działania, które są zgodne z interesem społecznym - w tym wypadku wydano zalecenia pokontrolne, które mają na celu zabezpieczenie i remont cennego zabytku a właściciel obiektu podjął już czynności, aby je zrealizować. Mając wzgląd na interes społeczny wszczęcie postępowania administracyjnego w omawianej sytuacji przed upływem terminu realizacji zaleceń jest bezcelowe. Dublowanie już raz podjętych czynności nie leży w interesie społecznym, który jest tożsamy z interesem państwa. Wszczynanie postępowania wiąże się z dodatkowymi kosztami, które narażają budżet państwa na straty związane np. z transportem, pracą pracownika, powielaniem dokumentacji, która została już sporządzona. W konkluzji stwierdza się, że brak słusznego interesu społecznego uniemożliwia ponowne wszczęcie postępowania administracyjnego. Z tego względu orzeczono jak na wstępie.

 

kościół z "uszczelnionym prowizorycznie dachem" 01.06.2013

 


 

Warszawa, dnia 02.04. 2013

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Postanowienie

 

W związku z zażaleniem Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków, z dnia 27.02.2013 r. (data wpływu: 22.03.2013 r.), na postanowienie, działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze, nr 48/2013 r., z dnia 26.02.2013 r., znak: JG/N.5143.6.2013.IE, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Stowarzyszenia Monitoring Zabytków, w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 669/A/05 - działając na podstawie art. 89 pkt 1, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 162, poz.1568, z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 2, art. 127 § 2, art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego,

 

postanawiam:

 

- utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie akt sprawy ustalono następujący stan faktyczny.

Pismem z dnia 14.06.2011 r. Stowarzyszenie „Monitoring" zwróciło się do działającego z upoważnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Kierownika Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, na podstawie art. 31 § 1 pkt 1 Kpa, o wszczęcie postępowania administracyjnego, w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów.

 

Postanowieniem nr 48/2013 r., z dnia 26.02.2013 r., znak: JG/N.5143.6.2013.IE, organ konserwatorski pierwszej instancji odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Stowarzyszenia Monitoring Zabytków, ul. Zwycięzców 48, Lwówek Śląski, reprezentowanego przez Arkadiusza Gutkę, w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 669/A/05.

 

Zażalenie na ww. postanowienie wniosło, dochowując ustawowego terminu, Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków",

Po przeanalizowaniu akt sprawy organ zażaleniowy stwierdził co następuje.

 

Podstawę prawną wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie, stanowi art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie. Zdanie drugie zacytowanego przepisu stanowi dla organu administracji publicznej podstawę do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia z urzędu żądanego przez organizację społeczną postępowania, w przypadkach kiedy uzna zgłoszone żądanie za nieuzasadnione. W ocenie organu odwoławczego wydanie tej treści rozstrzygnięcia może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez organ braku którejś z przesłanek wskazanych w ust. 1 tego artykułu, a w szczególności jeśli zgłoszone żądanie nie pozostaje w związku z celami statutowymi tej organizacji, bądź nie odpowiada interesowi społecznemu. Wskazać trzeba, że jedynie faktyczne i prawne powiązanie celów statutowych organizacji z meritum postępowania administracyjnego, którego domaga się ona wszczęcia, może powodować zastosowanie art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia stwierdził, że wystąpienie z ww. wnioskiem mieściło się w celach statutowych Stowarzyszania ponieważ zgodnie z pkt 1 ppkt 1 regulaminu Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków" wymieniona jest „działalność zmierzająca do szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturalnego i kulturowego". W tym miejscu należy przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 24 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 1399/05, stwierdził, że „Statut organizacji społecznej co do jego celów nie może być interpretowany rozszerzająco, zważywszy iż udział organizacji społecznej w postępowaniu na prawach strony stanowi wyjątek od zasady, iż mogą w nim uczestniczyć wyłącznie podmioty mające w tym interes prawny, a przyznanie uprawnień strony dodatkowemu podmiotowi ma istotny wpływ na zakres praw i obowiązków faktycznych stron postępowania".

Niemniej jednak do spełnienia żądania opartego na art. 31 §. 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, niezbędne jest, jak słusznie wskazał organ pierwszej instancji, spełnienie także drugiej przesłanki w postaci interesu społecznego przemawiającego za wszczęciem postępowania z urzędu.

W niniejszej sprawie organ musi rozważyć czy wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 669/A/05, jest zgodne z interesem społecznym.

Wnioskująca organizacja jako przesłankę przemawiającą za wszczęciem ww. postępowania wskazuje fakt, iż przedmiotowy obiekt jest „opuszczony i nieużytkowany (...), nie jest skutecznie zabezpieczony i bezustannie narażony na dewastację oraz rozkaradanie pozostałych w nim jeszcze detali architektonicznych", Zdaniem Stowarzyszenia „Monitoring Zabytków" stan kościoła „określić należy jako grożący katastrofa budowlaną i bezpośrednio zagrażający zdrowiu i życiu przebywających w nim oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie osób, a w szczególności dzieci i młodzieży z pobliskiej szkoły".

Rozpatrując ww. wniosek, Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, wskazał, że w dniu 22.09.2011 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w wyniku której, w dniu 4.10.2011 r., wydał zalecenia pokontrolne, w wyniku których właściciel obiektu, Gmina Bolesławiec podjęła działania polegające na zamurowaniu otworów i prowizorycznym uszczelnieniu dachu. Ponadto na wniosek właściciela obiektu wydana została decyzja nr 926/1012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku, w oparciu o projekt budowlany: Remont dachu wraz z zabezpieczaniem konstrukcji ścian budynku kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów, autorstwa Zespołu inżynierów AŁYKOW sporządzony w sierpniu 2012 r.

Pojęcie „interesu społecznego" nie zostało określone w przepisach prawa. Ocena wystąpienia tej przesłanki (uznanie określonego interesu za społeczny) należy do organu administracyjnego, a użyte w ww. przepisie sformułowanie „postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu" wskazuje, ze postanowienie w tej sprawie ma charakter aktu związanego.

Zgodnie ze stanowiskiem wielokrotnie wyrażonym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, udział organizacji społecznej w postępowaniu na podstawie art. 31 § 1 Kpa nie może służyć partykularnym interesom organizacji społecznej lub jej członków, lecz musi odpowiadać wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym w sprawach indywidualnych i działaniem w nim organów administracyjnych. Jednocześnie udział organizacji społecznej w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby nie może powodować naruszenia sfery jej prywatności przez nadmierne poszerzanie kręgu uczestników postępowania.

Zdaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizacja społeczna powinna wykazać zasadność udziału w postępowaniu, ponieważ jej udział w sprawie nie jest obojętny dla stron, zwłaszcza gdy reprezentują przeciwstawne interesy. Organizacja powinna też wykazać, jakie posiada „kwalifikacje" do występowania w danej konkretnej sprawie. Musi istnieć merytoryczne powiązanie między przedmiotem sprawy a osiągnięciami, specjalizacją działania, a nie tylko celami organizacji społecznej. W sprawie niniejszej oprócz wykazania zainteresowania jej przedmiotem, Stowarzyszenie żadnej z tych okoliczności nie wykazało.. Udział Stowarzyszenia, które ma tylko w statucie wpisany cel ochrony zabytków, a nie przedstawia żadnych w tej mierze realnych osiągnięć, jest zbędny. W przedmiotowym wniosku, brak jest jakiegokolwiek odwołania się np. do przydatnej w sprawie wiedzy merytorycznej członków Stowarzyszenia w zakresie ochrony zabytków.

Ustawodawca nie przyznał organizacjom społecznym uprawnień kontrolnych, do badania i nadzorowania przebiegu postępowania administracyjnego. Gdyby takie kontrolne uprawnienia ustawodawca chciał dać organizacjom społecznym, zbędne byłoby tworzenie organów takich jak konserwator zabytków, gdyż zamiast niego działałyby organizacje społeczne, zdejmując tym samym z Państwa ciężar, także i finansowy, funkcjonowania tego rodzaju organów. Tymczasem z woli ustawodawcy organizacje społeczne mogą wstępować do udziału w postępowaniu, o ile mają W tym interes społeczny. Za udziałem organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym interes społeczny przemawiał będzie tylko wtedy, gdy będzie ona dysponowała wiedzą merytoryczną w kwestiach objętych swoimi celami statutowymi, ale i rozeznaniem w sprawie, w której ma zamiar uczestniczyć.

 

Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków" uzasadniło swój wniosek „wyjściem na przeciw społecznym potrzebom, związanym z zachowaniem powierzonego nam wcześniejsze pokolenia dziedzictwa kulturalnego".

 

W ocenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak ogólne sformułowanie, nie daje podstaw do wyprowadzenia interesu społecznego we wszczęciu postępowania w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów.

 

Należy zgodzić się z organem pierwszej instancji, iż „dublowanie już raz podjętych czynności nie leży w interesie społecznym". Jak słusznie wskazał Kierownik Delegatury w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, w rozpatrywanej sprawie podjęto działania zmierzające do ochrony interesu społecznego jakim jest ochrona zabytkowego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów - wydano zalecenia pokontrolne, na podstawie których właściciel obiektu podjął działania zmierzające do poprawy stanu zachowania zabytku..

Reasumując, organ ochrony zabytków drugiej instancji stwierdza brak interesu społecznego we wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 669/A/05.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne w administracyjnym toku postępowania.

 

Strona, która uważałaby, że postanowienie to narusza prawo, może zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), może wnieść skargę, za moim pośrednictwem (02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 13), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

 

kościół w Żeliszowie - "zamurowane otwory" 01.06.2013

 


 

Lwówek Śląski 31 maja 2013 r.

 

Adam Kurzydło Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze

 

Dotyczy popełnienia przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego tj. poświadczenia nieprawdy, przez Wojciecha Kapałczyńskiego - Kierownika  Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, w wydanym Postanowieniu nr 48 / 2013 z dnia 26 lutego 2013 r., dotyczącym opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów, gmina i powiat Bolesławiec, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 669/A/05. 

 

Pismem z dnia 21 lipca 2009 roku znak MKOZ/101/07/09, wnieśliśmy do Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów.  W związku bezczynnością w/w urzędu, pismem z dnia 14 czerwca 2011 roku znak MKOZ/479/06/11 ponownie, działając zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zażądaliśmy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu zachowania opuszczonego kościoła poewangelickiego we wsi Żeliszów i wydania nakazu konserwatorskiego dla właściciela obiektu. W związku z ponownym brakiem odpowiedzi, pismem z dnia 27 lutego 2012 roku skierowaliśmy do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie skargę na Wojciecha Kapałczyńskiego - Kierownika  Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Postanowieniem z dnia 5 lutego 2013 roku, Generalny Konserwator Zabytków uznał naszą skargę za zasadną i wyznaczył dodatkowy termin do załatwienia sprawy. W dniu 26 lutego 2013 roku Wojciech Kapałczyński - Kierownik  Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, wydając Postanowienie nr 48 / 2013 odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie złego stanu zachowania poewangelickiego kościoła we wsi Żeliszów. W uzasadnieniu wydanego postanowienia podano, że „Gmina Bolesławiec będąca właścicielem obiektu podjęła działania polegające na zamurowaniu otworów i prowizorycznym uszczelnieniu dachu”

 

Mając na uwadze fakt, że Gmina Bolesławiec nigdy nie podjęła działań w wyniku których prowizorycznie uszczelniony został dach kościoła w Żeliszowie, składamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego, polegającego na poświadczeniu  nieprawdy  przez funkcjonariusza publicznego Wojciecha Kapałczyńskiego, pełniącego funkcję Kierownika Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Poświadczenie nieprawdy – przestępstwo z art. 271 Kodeksu karnego

 

art. 271 § 1. Kk „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 


 

kościół w Żeliszowie 01.06.2013

 http://www.youtube.com/watch?v=CtfbJGkdFeU